Förslag till stadgeändring


 1. 11 § Medlemskap

 

11.1 Fullt medlemskap

– Kan erhållas efter avlagd, av SHF, godkänd examen

– Kan erhållas av hovslagare ingående i djurhälsopersonalen (av Jordbruksverket godkänd hovslagare)

– Kan erhållas efter godkänd examen vid SHF´s fortbildning eller annan tilläggsutbildning där SHF deltar som granskare

– Kan erhållas av svensk eller utländsk hovslagare med dokumenterade motsvarande kunskaper. Styrelsen beslutar i varje förekommande fall.

 

11.2 Företagsmedlem

– Kan erhållas av ett hovslageriföretag t.ex. aktiebolag.

 

Villkor i enlighet med §11.1, dock med följande tillägg

 • Företaget måste representeras av en fysisk person som är kvalificerad enligt § 11.1. Vid erläggande av medlemsavgift måste anges vem som representerar företaget innevarande år.
 • Anställd hos ett medlemsföretag kan bli medlem om kraven enligt § 11.1 uppfylls. För varje anställd betalas full medlemsavgift. Reduktion av avgiften kan fås om företaget kan uppvisa bevis för att motsvarande försäkringar tecknats under medlemstiden.
 • Enbart en person från varje företag är valbar till styrelsen.

 

11.3 Lärlingsmedlemskap

– Kan erhållas under utbildningstiden till senast ett år efter avslutad grundutbildning, dock högst fyra år sammanlagt.

 

För lärlingsmedlem gäller följande

 • Har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt
 • Är ej valbar till styrelsen
 • Erlägger reducerad medlemsavgift
 • Ingår endast i kollektiv olycksfallsförsäkring

 

11.4 Stödjande medlemskap

– Kan erhållas av den som vill stödja föreningen.

 

För stödjande medlem gäller följande

 • Får inte vara yrkesverksam hovslagare
 • Har inte rösträtt
 • Är ej valbar till styrelsen
 • Erlägger reducerad medlemsavgift
 • Ingår inte i kollektiva försäkringar

 

11.5 Hedersmedlem

En person kan utses till hedersmedlem av ett årsmöte.

 • Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift
 • Kollektiva försäkringar ingår inte, kan dock erhållas mot betalning.