Medlemskap


Fullt medlemskap

Kan erhållas efter avlagd, av SHF godkänd examen. Årsavgift 3 258 kr. (inkl moms 373 kr).

Företagsmedlemskap

På årsmötet 2012 beslutades att det skulle finnas ett företagsmedlemskap i SHF.

Årsavgift för företagsmedlemskap är 3 258 kr (inkl. moms 373 kr). Företaget ska utse en företrädare, som uppfyller SHFs krav på fullt medlemskap enligt stadgarna. Företrädaren åtnjuter alla förmåner , innehar försäkringarna, har rösträtt och är valbar till styrelse.

Företagets anställda kan bli medlemmar om de uppfyller SHFs krav på medlemskap enligt ovan. Årsavgiften är 2658 kr (inkl. moms 373 kr) utan försäkring och 3 258kr (inkl. moms 373 kr) med försäkring. Om företaget väljer att inte ta försäkringen för sina anställda måste företaget intyga att de anställda har motsvarande försäkringsskydd som en SHF-medlem har och att detta försäkringsskydd finns under hela medlemstiden. Anställda medlemmar innehar alla förmåner, har rösträtt och är valbara till styrelse.

Lärlingsmedlemskap

Lärlingsmedlemskap kan erhållas under tiden för utbildning samt för praktiktid efter utbildning och fram till provtillfället, dock högst fyra år. Årsavgift 1 500 kr (inkl. moms 113 kr).

För lärlingsmedlemmar gäller följande

a) får inte använda sig av SHF:s logga, får endast annonsera sig som lärlingsmedlem.

b) får närvara på medlemsmöten och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

c) Erlägger reducerad medlemsavgift och ingår i föreningens kollektiva olycksfallsförsäkring.

d) en lärlingsmedlem får inte ha lärling/elev.

Stödjande medlemskap

För den med anknytning till hovslageriyrket som vill stödja föreningen. Årsavgift 660 kr.

För stödjade medlemmar gäller följande

a) Är inte med i SHF:s kollektivförsäkringar.

b) Har rätt att deltaga på medlemsmöten.

c) Äger inte rösträtt, men väl förslagsrätt.

d) Erlägger 1/4 medlemsavgift

e) Får ej använda sig av SHF logga.

f) Stödjande medlem får inte vara yrkesarbetande hovslagare.

Hedersmedlemskap

En person kan utses till hedersmedlem av ett årsmöte. Hedersmedlemmen betalar inte medlemsavgift. Försäkringar om sådan önskas, betalas dock av medlemmen.