Medlemskap


Fullt medlemskap

– Kan erhållas efter avlagd, av SHF, godkänd examen
– Kan erhållas av hovslagare ingående i djurhälsopersonalen (av Jordbruksverket godkänd hovslagare)
– Kan erhållas efter godkänd examen vid SHF´s fortbildning eller annan tilläggsutbildning där SHF deltar som granskare
– Kan erhållas av svensk eller utländsk hovslagare med dokumenterade motsvarande kunskaper. Styrelsen beslutar i varje förekommande fall.

Företagsmedlemskap

– Kan erhållas av ett hovslageriföretag t.ex. aktiebolag.
Villkor i enlighet med ”Fullt medlemsskap” (se ovan), dock med följande tillägg
* Företaget måste representeras av en fysisk person som är kvalificerad enligt ”Fullt medlemsskap”. Vid erläggande av medlemsavgift måste anges vem som representerar företaget innevarande år.
* Anställd hos ett medlemsföretag kan bli medlem om kraven enligt ”Fullt medlemsskap” uppfylls. För varje anställd betalas full medlemsavgift. Reduktion av avgiften kan fås om företaget kan uppvisa bevis för att motsvarande försäkringar tecknats under medlemstiden.
* Enbart en person från varje företag är valbar till styrelsen.

Lärlingsmedlemskap

– Kan erhållas under utbildningstiden till senast ett år efter avslutad grundutbildning, dock högst fyra år sammanlagt.
För lärlingsmedlem gäller följande
* Har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt
* Är ej valbar till styrelsen
* Erlägger reducerad medlemsavgift
* Ingår endast i kollektiv olycksfallsförsäkring

Stödjande medlemskap

– Kan erhållas av den som vill stödja föreningen.
För stödjande medlem gäller följande
* Får inte vara yrkesverksam hovslagare
* Har inte rösträtt
* Är ej valbar till styrelsen
* Erlägger reducerad medlemsavgift
* Ingår inte i kollektiva försäkringar

Hedersmedlemskap

En person kan utses till hedersmedlem av ett årsmöte. Hedersmedlemmen betalar inte medlemsavgift. Försäkringar om sådan önskas, betalas dock av medlemmen.