Journalföring


Journalföring
Du ska föra journal i direkt anslutning till konsultationen eller besöket. Du ska även föra journal över rutinbehandlingar såsom en normalskoning. Till journalen hör även röntgenbilder, remisser, remissvar, analysuppgifter från laboratorier och liknande samt andra dokument eller datafiler som har medicinsk anknytning till djuret.

Du får bara skriva journal på svenska, norska eller danska. Tänk även på att vara noggrann så att det du skriver kan läsas och förstås av andra. Om du skulle bli anmäld till ansvarsnämnden ligger journalen till grund för deras bedömning. Du får inte göra det du skrivit in i journalen oläsligt, behöver du rätta en oriktig uppgift så drar du ett streck över det felaktiga men ser till att det fortfarande går att läsa allt som står. Sedan kan du skriva in rättelsen som också ska undertecknas och dateras av dig.

Journaler ska bevaras i minst fem år, räknat från dagen för det sista införandet.

Det finns inga bestämmelser om i vilken form journalen ska föras, men den ska föras på ett sådant sätt att du kan ta fram uppgifter om en viss konsultation. Det är alltså tillåtet att föra journal förhand eller i ett journaldatasystem, bara alla krav uppfylls.

Journalen ska innehålla detta
Journalen ska när det är möjligt innehålla följande uppgifter:

djurhållarens namn, adress och telefonnummer samt eventuellt produktionsplatsnummer (ppn)
djurslag
djurets kön
djurets ålder eller åldersgrupp
djurets identitet
För varje undersökning och behandling ska du ange följande i journalen

datum
tidpunkt
anamnes
status
i förekommande fall diagnos, anledning till behandling och typ av behandling
namn och titel på den som utfört undersökningen eller behandlingen
Vid behandling med läkemedel ska journalen dessutom innehålla uppgifter om

läkemedlets namn
styrka och dosering
behandlingstidens längd, samt, vid behandling av djur som är avsedda för livsmedelsändamål
karenstid, angiven i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider.

 

Källa: Jordbruksverket