Protokoll årsmöte, digitalt, 2020-08-30


Protokoll SHF:s digitala årsmöte 2020-08-30 klockan 11.00

(På grund av den pågående corona-pandemin och myndigheters restriktioner hålls årsmöte 2020 på distans via programmet Zoom.)

1. Årsmötet öppnas — Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Mats Holmstedt.
2. Godkännande av föredragningslistan — Föredragningslistan godkändes.
3. Val av ordförande för årsmötet — Till ordförande för mötet valdes Anders Norman.
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet — Som sekreterare för mötet anmäldes Elisabeth Olsson.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare — Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Christian Martinius och Magnus Smederöd.
6. Upprättande av röstlängd — 19 röstberättigade personer närvarade på årsmötet.
7. Godkännande av årsmötets utlysning — Årsmötets utlysande godkändes.
8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse — Verksamhets- och förvaltningsberättelsen godkändes.
9. Revisorns berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning — Revisorns berättelse samt resultat- och balansräkning fastställdes.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen — Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Förslag från styrelsen – propositioner — Inga propositioner från styrelsen föreligger.
12. Inkomna övriga förslag – motioner — Inga motioner har inkommit.
13. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen — Antalet ledamöter och ersättare fastställdes till sju ledamöter och fyra ersättare.
14. Val av vice ordförande på två år — Johanna Svensson omvaldes till vice ordförande på två år.
15. Val av styrelseledamöter på två år — Zeta Hallberg och Malin Alldén omvaldes på två år.
16. Val av ersättare — Marlene Svanlund omvaldes på ett år. Mikaela Hallstedt, Benny Johnsson och Kasper Lillemose valdes in som nya ersättare på ett år.
17. Val av revisor och ersättare — Mötet valde att anlita auktoriserad revisor Adact Revisorer & Konsulter.
18. Val av valberedning och sammankallande i valberedning — Till valberedningen valdes John Forbord, Johan Mård och Per-Inge Andersson. Till sammankallande valdes John Forbord.
19. Fastställande av medlemsavgift för 2021 — Mötet beslutade att behålla medlemsavgiften oförändrad.
20. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020-2021 — Verksamhetsplanen och budgeten godkändes.
21. Årsmötet avslutas — Anders Norman avslutade mötet klockan 12.10 och tackade för visat intresse.
____________________________
Ordförande: Anders Norman
____________________________

Justerare: Magnus Smederöd – Justerare: Christian Martinius
____________________________

Vid protokollet: Elisabeth Olsson